.

 ยินดีเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 

 
 
 

 

 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
 
สิงหาคม 2563
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 4 สิงหาคม 2563
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.236.59.154
คุณเข้าชมลำดับที่ 350,020
  หน้าหลัก    การจัดการศึกษา 
การจัดการศึกษา
 

จัดการศึกษา

          โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม ได้กำหนด นโยบาย กลยุทธ์ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้

ปรัชญา

          เรียนดี กีฬาเด่น เน้นวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์

          โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม บริหารจัดการศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาล มุ่งสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

๑.   จัดหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

๒.  พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

๓.   จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันดีงามตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๔.   พัฒนาแหล่งเรียนรู้ จัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้

๕.    พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนการสอน

๖.    พัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

๗.    ประสานความร่วมมือระหว่างครู ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรต่างๆ ในการจัดการศึกษา

เป้าประสงค์

๑.    สร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา

๒.    พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนการสอน

๓.    สร้างเครือข่ายทางการศึกษาในการพัฒนาองค์กร

๔.    เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

๕.    เพื่อระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษาพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ

๖.    พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ

๗.    เพื่อพัฒนาครูด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

๘.    เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรพัฒนาตนเองเพื่อประกอบวิชาชีพ

๙.    เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา

๑๐. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

๑๑.  เพื่อพัฒนาส่งเสริมนักเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์

๑๒. เพื่อพัฒนาการให้บริการด้านการศึกษาค้นคว้าแก่ผู้เรียน

๑๓. เพื่อสร้างโอกาสและความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการด้าน การศึกษาแก่ผู้เรียน

๑๔. เพื่อส่งเสริมใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานที่

๑๕. เพื่อพัฒนานักเรียนมีด้านทักษะการดำรงชีวิต มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและชุมชน

กลยุทธ์โรงเรียน

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาประสิทธิภาพการบริการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างเครือข่ายทางการศึกษาเพื่อพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ

กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาบุคลากรให้เป็นครูมืออาชีพ

กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ

กลยุทธ์ที่ ๕ เพื่อสร้างโอกาสและความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการด้านการศึกษาแก่ผู้เรียน

กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

กลยุทธ์ที่ ๗ เสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิตแก่ผู้เรียน มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและชุมชน

เอกลักษณ์

          การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

อัตลักษณ์

          วิถีไทย วิถีพุทธ

 
 
 
โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม
เลขที่ 1 หมู่ที่ 5 บ้านเกาะคา ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
Tel : 054281382  Fax : 054281381
Email : kws@kwsch.ac.th